Autisme

Té dificultat per relacionar-se amb altres nens? Li agrada jugar en solitari? Quan se li crida pel seu nom, de vegades, no respon? Es riu o plora sense un motiu? En ocasions observen al nen amb la mirada perduda? Li costa mostrar emocions a través de l’expressió facial? Li costa mantenir el contacte visual amb altres persones? Evita el contacte físic de les persones amb les que conviu? Té dificultat per acceptar els canvis amb facilitat? ¿Mostra dificultats en el llenguatge? Repeteix paraules o frases excessivament? ¿Mostra desgrat davant sorolls forts? Li costa entendre les normes socials i les incompleix? Té dificultat per entendre els sentiments d’altres persones? S’obstina amb algun objecte en particular? ¿Mostra alguna dificultat amb l’alimentació?


Descripció del trastorn

És un dels trastorns generalitzats del desenvolupament que s’inicia en la infància i deriva en dificultats psicològiques i del comportament. Es caracteritza per l’afectació de tres àrees fonamentals. En primer lloc interfereix en les relacions socials, generalment no donen mostres d’afecte, no mantenen contacte ocular i no semblen mostrar interès per les persones amb les quals es relacionen. També manifesten dificultats en la comunicació, alguns no adquireixen les destreses del llenguatge i d’altres que les adquireixen l’utilitzen sense sentit o repetint el que diuen els altres o simplement no volen mantenir una conversa. Finalment presenten un patró de conducta, interessos i activitats limitats, el que provoca en el nen conductes repetitives associades a interessos restringits, rutines poc flexibles i dificultats en l’alimentació. Aquest trastorn es dóna abans dels 3 anys i generalment va associat a un retard mental. Hi ha un petit percentatge de persones que viu de forma autònoma en arribar a la vida adulta, però l’habitual és que mantinguin la dependència al llarg de la seva vida, tot i observar-progressos en àrees concretes.

Aquest trastorn no s’ha de confondre amb altres trastorns generalitzats del desenvolupament com el trastorn de Rett, el desintegratiu infantil o Asperger. Tampoc amb esquizofrènia d’inici en la infància, mutisme selectiu o retard mental amb símptomes conductuals.


Abordatge terapèutic

En primer lloc cal treballar amb el nen de forma individualitzada per establir el pla de tractament adequat a les seves característiques personals, ja que hi ha moltes diferències entre persones amb el trastorn autista. L’objectiu general en el tractament d’aquest trastorn va encaminat a que els nens aprenguin a adaptar a l’entorn i de forma específica es treballen diversos aspectes com la conducta bàsica de mirar als ulls o imitar conductes adequades, en el llenguatge es treballa la repetició de paraules, demanar adequadament les coses, anomenar objectes i fer o respondre preguntes, entre d’altres. En l’àrea de les habilitats socials es procura ensenyar com iniciar i mantenir converses. Tots aquests objectius s’aconsegueixen bàsicament amb tècniques conductuals i implicant a la família, ja que és des del nucli familiar on es treballen i potencien molts d’aquests aspectes en cooperació amb l’escola. És convenient que la família també rebi suport psicològic, a causa de la dificultat que suposa acceptar la nova situació.

Contacta con nosotros