Demència

Ha tingut freqüentment petits oblits o descuits? Ha tingut dificultats per nomenar alguna cosa o escriure? Se sent més maldestre a l’hora de fer algun moviment? ¿Creu que ja no té la mateixa capacitat d’abans per recordar moments importants, anècdotes, noms o bé per realitzar activitats? Ha tingut moments de confusió (no sabia on es trobava, què havia de fer o com es feia alguna cosa)? Té problemes per a planificar? Fa quant temps que sent aquests símptomes?


Breu descripció del trastorn

La demència és un deteriorament global de les facultats intel·lectuals, emocionals i cognitives però no hi ha una alteració de la consciència. Ha de ser un deteriorament adquirit, una pèrdua en el nivell de funcionament general.

Aquest deteriorament s’ha de donar en almenys tres d’aquestes funcions: llenguatge, memòria, destresa per a coordinar-se mitjançant la vista i l’orientació espacial, capacitat per expressar emocions i afecte, canvis en la manera de comportar-se i problemes a l’hora de raonar, abstreure… i durant tres mesos.

La demència pot ser o no progressiva, i també reversible o irreversible.

Hi ha diferents tipus de demència en funció de la seva causa:

  • Deguda a una malaltia mèdica: tipus Alzheimer, vascular, per la malaltia de Pick, per la malaltia de Huntington, per la malaltia de Parkinson…
  • Pel consum continu de substàncies: com pot ser l’alcohol (síndrome de Korsakoff), medicaments, drogues o l’exposició a algun tòxic.
  • Deguda a causes múltiples.
  • No especificada: no té clar quin és l’origen de la demència.

Símptomes destacats:

  • Deteriorament de memòria
  • Alteració de funcions superiors: Dificultat per reconèixer objectes familiars o cares conegudes, dificultat per anomenar objectes encara que sí sàpiga definir, problema a coordinar moviments, de manera que realitzar activitats quotidianes resulta més difícil.

Altres símptomes:

  • Canvis d’humor: pot donar-se més irritabilitat, plor, tristesa…
  • Poden donar-se al·lucinacions i deliris.
  • Canvis en les hores de son i activitat.

És important no confondre la demència amb el deteriorament cognitiu lleu, que es tractaria d’un deteriorament normal de les facultats intel·lectuals i de la memòria com a conseqüència de l’envelliment normal, i no sempre ha d’arribar a donar-se una demència.


Proposta d’abordatge terapèutic

Caldria fer al més aviat possible un bon diagnòstic esbrinant les causes que provoquen la demència. En els casos en què la demència és degenerativa, el més important seria alleujar els símptomes que es pateixen, amb medicaments i pautes de comportament com: mantenir els mateixos horaris, adaptar la casa, no tenir massa sobresalts, seguir una rutina… Quan pot revertir, seria molt recomanable fer rehabilitació neuropsicològica perquè les funcions que s’han vist disminuïdes tornin al seu nivell habitual o semblant. També fer psicoeducació amb la persona i els familiars és molt recomanable, per entendre com és la malaltia, quines fases es van a donar i com cal comportar-se abans determinades situacions i comportaments i d’aquesta manera disminuir l’ansietat i augmentar el control sobre la situació. Cal elaborar un pla de cures amb la família i atendre amb molta cura el cuidador, ja que, és un problema que desgasta molt física i emocionalment, doncs cal dedicar moltes atencions a la persona i miraments.

Contacta con nosotros