Problemes de relació

S’ha deteriorat la comunicació entre els membres de la seva família? ¿El deterior en la interacció està associat a un trastorn mental o una malaltia mèdica d’un membre de la família? ¿Existeix un patró de relació entre pares i fills que està afectat i deteriorant l’activitat individual o familiar? Aquest patró de relació deteriorat es dóna en l’entorn laboral? ¿Està afectant àrees de la seva vida amb absència de comunicació, comunicació distorsionada o aïllament? ¿Aquest problema està relacionat amb la interacció entre germans?


Descripció del trastorn

Els problemes de relació inclouen tots aquells patrons d’interacció entre membres d’una unitat relacional (família, amics, comunitat de veïns, laborals) amb un deteriorament significatiu, o símptomes d’un o més membres d’una unitat relacional.

Aquests problemes poden exacerbar o complicar el tractament d’un trastorn mental o d’una malaltia mèdica en un o més membres de la unitat relacional; poden ser el resultat d’un trastorn mental o d’una malaltia mèdica; poden ser independents d’altres trastorns o aparèixer en absència de qualsevol altre trastorn. La categoria rellevant s’aplica generalment a tots els membres de la unitat relacional que estiguin rebent tractament a causa del problema.


Abordatge terapèutic

La intervenció va dirigida a modificar les relacions socials disfuncionals.

Des de l’enfocament cognitiu conductual i per al tractament per als problemes de relació es fa ús de les següents tècniques:

  1. Entrenament en Habilitats Socials: Conjunt d’hàbits o estils (que inclouen comportaments, pensaments i emocions), que ens permeten comunicar-nos amb els altres de forma eficaç, mantenir relacions interpersonals satisfactòries, així com millorar les que ja tenim, sentir-nos bé, obtenir el que volem i aconseguir que els altres no ens impedeixin assolir els nostres objectius, aconseguint així un màxim de beneficis i un mínim de conseqüències negatives a curt i llarg termini.
  2. Role playing: És una tècnica que permet treballar l’empatia. Permet acceptar els altres, resolent conflictes i assumint amb responsabilitat la presa de decisions.
  3. Assaigs de conducta, instruccions i modelatge: procés d’aprenentatge observacional, en el qual la conducta d’un individu o un grup (el model), actua com a estímul per generar conductes, pensaments o actituds semblants, en altres persones que observen l’actuació del model.

Contacta con nosotros